Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden van toepassing op www.wijnhandelvanhelden.nl

ALGEMENE VERKOOP – EN LEVERINGSVOORWAARDEN geldend vanaf 01 april 2014 van toepassing op alle transacties van/met:

Wijnhandel van Helden
Peperstraat 3
5341 CZ Oss
Nederland

BTW.nr.: NL001764040B91
Rekeningnr.: NL24 RABO 01012894 48

ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 58490108
en geldend vanaf april 2014

Artikel 1 Algemeen
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op elk gebruik van www.wijnhandelvanhelden.nl en iedere aanbieding, bestelling, aankoop, offerte en overeenkomst van Wijnhandel van Helden behoudens indien deze zich schriftelijk met andere voorwaarden akkoord verklaart. Aan eventueel overeengekomen afwijkingen kan de klant geen rechten voor toekomstige transacties ontlenen.

2. Het doen van een bestelling dan wel het accepteren van een aanbieding houdt in dat de klant zich met deze voorwaarden akkoord verklaart.

3. Van het in deze voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

4. Het wijzigen van een overeenkomst geldt alleen indien dit uitdrukkelijk door Wijnhandel van Helden is geaccepteerd.

Artikel 2 Bestellingen, aanbiedingen en overeenkomsten
1. Bestellingen kunnen uitsluitend worden geplaatst door natuurlijke personen die de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt. Koper c.q. besteller verklaart door akkoordbevinding van de voorwaarden deze minimumleeftijd te hebben.

2. Alle offertes en aanbiedingen van Wijnhandel van Helden zijn vast behoudens het vermelde in het vermelde van punt 3 hierna. Gedurende of na het bestelproces kunnen prijzen niet gewijzigd worden ook niet ten gevolge van wettelijke verhogingen van b.t.w.

3. Wijnhandel van Helden kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de klant redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

4. De op de site en in aanbiedingen vermelde prijzen zijn in euro’s, inclusief BTW en exclusief bijdrage in verpakkings- en verzendkosten

5. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

Artikel 3 Betaling en levering
1. Betaling geschiedt altijd geheel vooraf indien het bestelde dient te worden verzonden. Kopers kunnen betalen door middel van iDEAL, bankoverschrijving of Paypal. Belgische klanten kunnen gebruikmaken van Mister Cash.

2. Zodra het verschuldigde bedrag door Wijnhandel van Helden ontvangen is, ontvangt de koper hiervan per omgaande echter uiterlijk binnen twee (2) werkdagen een bevestiging per e-mail.

3. Zodra het verschuldigde bedrag door Wijnhandel van Helden ontvangen is, verzendt Wijnhandel van Helden bestelde artikelen, mits voorradig, binnen vijf (5) werkdagen via PostNL naar het bij bestelling aangegeven afleveradres. Wijnhandel van Helden streeft er echter na de bestellingen de dezelfde dag te verzenden.

Betaling kan ook geschieden contant indien de koper er voor kiest het bestelde op te halen. Koper ontvangt bericht van Wijnhandel van Helden wanneer de goederen afgehaald kunnen worden. Het afhaaladres is (adres) Oss.

4. Indien een product niet meer leverbaar is, neemt Wijnhandel van Helden zo spoedig mogelijk contact op met de koper.

5. Overschrijding van de overeengekomen levertijden geeft de koper niet het recht op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of niet-nakoming van enige verplichting welke voor hem uit deze of uit enige andere daarmee samenhangende overeenkomst mocht voortvloeien.

6. De bestelling moet uiterlijk 30 dagen na bestelling bij het aangegeven afleveradres geleverd zijn. Wanneer dit niet het geval is, kan de koper de koop onmiddellijk ongedaan maken (dit geldt niet als de partijen een andere leveringstermijn hebben afgesproken).  De koper dient hiertoe een e-mail of brief naar Wijnhandel van Helden te zenden. Eventuele betalingen worden in dat geval binnen 7 werkdagen na de kennisgeving aan de klant geretourneerd. Dit geldt niet als de partijen een andere leveringstermijn hebben afgesproken.

Artikel 4 Garantie en retournering
1. Wijnhandel van Helden garandeert dat de te leveren producten voldoen aan de op de website vermelde omschrijving.

2. Koper dient zich onmiddellijk na levering te vergewissen of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoet aan de eisen die daaraan in het normale (handels)verkeer gelden.

3. Mocht de bestelde goederen niet aan de verwachtingen van de koper voldoen, dan kan deze dit binnen zeven werkdagen na ontvangst van de bestelde goederen deze retourneren.

4. Wijnhandel van Helden zal een oplossing m.b.t. een geschil binnen 7 werkdagen aan de koper kenbaar maken. Mocht de oplossing niet aan de verwachting van de koper voldoen dan kan deze de bestelling, zonder bijkomende kosten, annuleren. De volledige aankoopsom zal binnen 7 werkdagen nadat de bestelling retour ontvangen is aan de klant worden teruggestort

Artikel 5 Tevredenheidsgarantie en retournering
1. Koper mag zonder opgaaf van reden de overeenkomst binnen zeven dagen na ontvangst van het betreffende product ontbinden.

Hiertoe dient de koper op voorhand Wijnhandel van Helden in kennis te stellen d.v.m. een   e-mailbericht via het contactformulier op de website.

2. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien het product onbeschadigd is, en voorzien is van de originele onbeschadigde verpakking en niet duidelijk gebruikt of bewerkt is.

3. De kosten voor retourzendingen komen in dit geval voor rekening van de koper. Wijnhandel van Helden zal binnen 7 werkdagen nadat een product in goede staat retour ontvangen is, het betaalde bedrag op de bankrekening van de klant terugstorten onder inhouding van de in rekening gebrachte verzendkosten of contant retourneren indien de koper dit wenst.

Artikel 6 Eigendomsvoorbehoud
1. De producten die door Wijnhandel van Helden geleverd worden blijven eigendom van Wijnhandel van Helden totdat de klant alle verplichtingen uit de met Wijnhandel van Helden gesloten overeenkomst(en) volledig is nagekomen.

Artikel 7 Aansprakelijkheid
1. Iedere aansprakelijkheid van Wijnhandel van Helden en van het personeel en de producten van Wijnhandel van Helden voor alle schade, van welke aard ook, direct of indirect, waaronder bedrijfsschade, gevolgschade, schade aan roerende of onroerende zaken dan wel aan personen, wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Wijnhandel van Helden kan evenmin niet  aansprakelijk worden gesteld voor de schade die bij uitvoering van de overeenkomst door derden wordt veroorzaakt.

2. Wijnhandel van Helden aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van de producten van Wijnhandel van Helden. In dit verband wordt tevens verwezen naar het vermelde onder punt 5 hier beneden.

3. Iedere aansprakelijkheid van Wijnhandel van Helden jegens koper is in ieder geval beperkt tot ten hoogste het factuurbedrag dat de koper uit hoofde van de betreffende overeenkomst aan Wijnhandel van Helden verschuldigd is.

4. Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de koper en Wijnhandel van Helden, dan wel tussen Wijnhandel van Helden en derden c.q. vertegenwoordigers van de koper, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen de koper en Wijnhandel van Helden is Wijnhandel van Helden niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Wijnhandel van Helden.

5. Het gebruik van de aangeboden artikelen is geheel voor eigen risico van de afnemer. Wijnhandel van Helden is niet aansprakelijk voor eventuele gezondheidsproblemen die ontstaan door het gebruik van de aangeboden artikelen. De artikelen zijn verboden voor personen beneden de leeftijd van achttien (18) jaar, vrouwen die in verwachting, vrouwen die borstvoeding geven en personen die gevoelig en/of allergisch zijn voor alcoholhoudende producten. Houd de aangeboden artikelen te allen tijde buiten bereik van kinderen.

Artikel 8 Overmacht
1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

2. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Wijnhandel van Helden of de koper kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning.

Artikel 9 Privacy
1. Het privacy beleid van Wijnhandel van Helden staat op www.wijnhandelvanhelden.nl. Wijnhandel van Helden neemt daarbij de van toepassing zijnde wet- en regelgeving in acht.

Artikel 10 Intellectuele eigendom
1. De (intellectuele eigendoms)rechten met betrekking tot de weergegeven informatie en andere uitingen, waaronder de rechten op de teksten, afbeeldingen, vormgeving, databestanden, foto’s en overig materialen, berusten bij Wijnhandel van Helden, haar licentiegevers, de fabrikanten van de betreffende producten en/of andere rechthebbenden.

2. Het is eenieder verboden gebruik te maken van of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, zoals bijvoorbeeld verveelvoudiging zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Wijnhandel van Helden, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden, tenzij het uitsluitend gaat om privé gebruik van het product zelf.

3. De website van Wijnhandel van Helden noch onderdelen hiervan mogen  niet op enige wijze ter beschikking gesteld worden  aan derden en/of verveelvoudigd worden anders dan door het downloaden en bekijken daarvan op een enkele computer en/of het printen van één kopie.

4. Ook mogen er  geen veranderingen in de geleverde producten aangebracht worden , tenzij uit de aard van het geleverde anders volgt of schriftelijk anders is overeengekomen.

5. Hyperlinks naar de website mogen uitsluitend aangebracht worden indien dat gebeurt voor louter informatieve doeleinden. Het aanbrengen van een hyperlink voor enig ander doel, zoals een commercieel doel, is zonder toestemming van Wijnhandel van Helden verboden.

Artikel 11 Toepasselijk recht en geschillen
1. Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing ook indien de goederen besteld en/of bestemd zijn voor een plaats buiten Nederland.

2. Alle geschillen die verband houden met of voortvloeien uit aanbiedingen van Wijnhandel van Helden of overeenkomsten die met Wijnhandel van Helden gesloten zijn zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Leeftijdscontrole

Leeftijdscontrole

Bent u 18 jaar of ouder?